Välkommen till

GLIMMEBODAGÅRDEN.

Kulturarv, historia och ideellt arbete.

Tidsmaskinen är en app för historiska rundvandringar. Finns vid Glimmebodagården.

 

Glimmebodagården ägs av Albo Härads Hembygdsförening och förvaltas av Glimmebodagruppen.

 

Gruppen består 2018 av: Hans Nilsson, Henny Johansson, Knut Engström, Anita Ring Nilsson, Gunilla Boström och Britt-Marie Åersson.

 

Hans Nilsson, sammankallande och säkerhetsansvarig. Tel 0414-731666.

Britt-Marie Persson, kassör och sekreterare. Tel 0733948211.

Henny Johansson, lotteriansvarig.

Vägbeskrivning: Norr om Brösarp, avtagsväg Hörröd. Strax före N:a Björstorp på vänster sida. (Skyltat)

Öppet enligt program, eller efter överenskommelse. Ring Hans Nilsson 0414-731666 eller 0708202840.

Glimmebodagården är typisk för de olika byggnadssätt som utvecklades i norra Albo. De äldsta delarna av boningslängan är från slutet av 1700-talet. En sällsynt miljö med gården och landskapet som det danades under mitten av 1800-talet.

 

Glimmebodagården förklarades som byggnadsminne den 6 maj 1993.

 

Glimmebodagården köptes av Albo Härads Hembygdsförening under 2013. Säljare var Sveaskog.

 

INLEDNING - HISTORIK:

I en grönskande bäckravin ovanför Brösarps backar på gränsen till Kongsoran ligger gården Glimmeboda, fordom betecknad "Utsockne Frälse Gathus, Glimmeboda nr 1". Gården upptäcktes av kulturhistorikerna redan vid den s.k Alboinventeringen på 1920-talet och Glimmeboda undersöktes och uppmättes av Gotthard Gustafsson 1928.

Men gården ligger vid sidan om allfartsvägen och blev inte uppmärksammad på allvar förrän 1959, då siste ägaren, Anna Nilsson avled.

Gården är sammanbygd i vinkel med stugan i den östra längan, som innehåller lillstuga med särskilt kök, häst och kostall. I norr och väster sträcker sig loglängan som enligt uppgift ombyggdes 1865 med massiva ytterväggar av sten, medan väggarna inåt gården är uppförda av klent furukorsvirke. Gårdens väggar o övrigt består av ekekorsvirke med fotträ på stensockel. Fackfyllningen har varit råsten och kline, i några fall även båle, vilket är liggande träplankor med råsten emellan, alltså en blandteknik typiskt för detta övergångsområde mellan skog och slätt. Gårdsplanen är stensatt, omsluten av korsvirkesväggar och med en utblick mot den porlande bäcken.

 

HEMBYGDSFÖRENINGEN köper GLIMMEBODAGÅRDEN:

Efter flera års diskussioner mellan Albo Härads Hembygdsförening och Sveaskog Förvaltnings AB har överenskommelse och köpeavtal upprättats, som innebär följande:

Köpeavtalet undertecknades den 19 respektive 21/2 2013 av parterna. Albo Härads Hembygdsförening köper den mark där byggnaderna som tillhör Glimmebodagården är belägna för 200 tusen kronor. Köpesumman är erlagd. Glimmebodagruppen har genom sitt engagemang sparat ihop till oförutsedda utgifter för gården. Detta var en oförutsedd, men önskad utgift, varför gruppen hjälper föreningen att finansiera köpeskillingen. Byggnaderna på marken (Glimmebodagården) skänks av Sveaskog till hembygdsföreningen.

Bekräftelse till Lantmäteriet i Ystad skickades den 15 mars 2013, från Albo Härads Hembygdsförening. Den 8 juli mättes tomten upp av Lantmäteriet.

Efter några kompletteringshandlingar fick föreningen den 13 december lagfartsbevis daterat den 29/11 2013.

2018-04-27:

 

Kulturarbete på Glimmebodagården. Bilderna förmedlade av Gunny Lundqvist.

Här fyller Hans Nilsson och praon Hampus på de värdefulla små linfröna. Sådden är mycket speciell med speciell såmaskin, manuellt dragen. Tungt och stort behov av noggrannhet.

Efter färdig sådd är det inspektion och tillfredsställekse att kulturarbetet är avklarat i år igen. Efterarbete som rengöring m.m. hjälps alla i Glimmebodagruppen åt med. Från Glimmebodagruppen deltog Hans, Gunilla, Henny, Anita och Britt-Marie.

Efter sådden skall marken tryckas till med ringvält. Detta gjordes förr med handkraft, men nu får traktorn hjälpa till. På sista bilden syns den vackra linfröblomman från tidigare skörd.

I årets hembygdsprogram finns bland mycket annat, Linberedning på Glimmebodagården söndagen den 24 juni och lördagen den 28 juli.

Bilder från årets JULMARKNAD. (2017)

2017:

Bilderna nedan visar de olika etapperna vid årets underhåll av halmtaken på Glimmebodagården. De första två bilderna togs den 14/8. Den tredje bilden den 16/8 och de två följande bilderna togs den 18/8. Ingmar Melin, Knadriks kulturbygg gör ett noggrant och viktigt arbete med utgångspunkt från den underhållsplan som styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening beslutat. De två näst sista bilderna är tagna 22/8 och visar att läggningen snart är färdig. Den sista bilden visar färdigt sti 29/8 2017.

Information vid gården om linets väg från frö till färdig tråd den 30 juli 2017. På bild rycks linet och därefter kommer en tidningsartikel från den 13 augusti 1991 med rubriken ivriga linryckare på Glimmeboda. Resten av bilderna visar en del av de olika momenten från frö till tråd.

2016-07-16:

 

Tore Jönsson Agusa har förmedlat ett antal bilder av Gotthard Gustafsson från 1928. Motiven är Glimmebodagården inkl. några interiörbilder. Kvalitén är inte den bästa, men underlagen finns. Klicka i högra hörnet överst på bilden för att få större format.

VIKTIGA HÄNDELSER PÅ GÅRDEN:

Bilderna nedan är förmedlade av Hans Nilsson och visar rågskörden på gammaldags vis.