FOLKSKOLAN

firar 175 år - 2017.

Bilderna ovan är tagna inför upptakten av FOLKSKOLAN 175 år i Ravlunda skola lördagen den 8 juli och en vecka framåt. Skolsalen med katedern och svarta tavlan. En gammal orgel och sista bilden visar en del slöjdalster.

Föreningens ordförande Clas Johnsson hälsade välkommen och Eva Andersson gav en historik om folkskolans och Ravlunda skolas historia. Gurli Jönsson kompleterade med sin tid som lärare. På den tredje bilden har några gamla skolbänkar också kommit på plats. Intresset för klassfoton var mycket stort.

Studera gamla klassfoton, läsa i gamla skolböcker, mingla och ta en fika efteråt var mycket uppskattat. På de sista två bilderna är vi i den gamla skolan i S:t Olof.

Folkskolan 175 år. En sammanfattning ovan av Clas Johnsson över veckans uppmärksamhet av 175 års jubileet.

En folkskola för alla klasser

 

Folkskolan har 175-årsjubileum under 2017. På många arenor i landet kommer skolans utveckling från 1842 till idag att diskuteras. Det är en chans för oss i hembygdsföreningarna att göra något extra av våra samlingar, arkiv m. m. med anknytning till skolan. Det andra dokumentet ovan är en artikel om Sveriges första folkskollärarinna, Anna Åfelt, av Carin Persson.

1) Nils Månsson (Skumpen), Skumparp. 2) Den svenska folkskolan blir till. 3) Scole o Fattighuset i S:t Olof.

1) Författningssamling 1842. 2) Folkskolstadgan 1842 i sin helhet. 3) Ur Skånsk Bygd i Förvandling. Hur var man klädd på 1850-talet i skolan?, och Grundskola, 1974 års gällande skollag.

1) Skolstyrelsen i Vitaby socken 1921. 2) Skolkort från Axelhults (Axlahult) skola. 3) Förteckning deltagare på kortet.

Samtliga inslag förmedlat av John Persson, Hässleholm.

1) Försteklassare i Ravlunda skola av Bo Stenfeldt. 2) Betraktelse av Börje Lemark, som var folkskollärare i Holma och S:t Olofs skolor 1956 - 1960. 3) Skolan ur boken, Mitt Kivik av Ingegerd Eklund.

1) HISTORIA för FOLKSKOLAN. (1890). 2) Den lilla övningsboken från 1935 - 1936.

John Persson har kompletterat med följande, gällande skolväsendet i Albo Härad på 1800-talet. Uppgifterna nedan är daterat till 1876.

 

Skolväsen:

Andrarums socken:

Församlingen eger 2 fasta folkskolor med 2 ordinarie lärare och 1 lärarinna, 1 fast och 2 flyttande småskolor med 2 lärare och 1 lärarinna samt 2 egna och 1 förhyrt skolhus jämte 1 planteringsland. Kommunens skolutgifter 1876 utgjorde 1,556 kr, statsbidrag 1,100 kr, andra bidrag 639 kr, summa 3,295 kr, hvaraf utgingo till löner 2,582 kr, till lokaler och inventarier 415 kr, till material 17 kr, till öfriga behof 79 kr, i behållning 253 kr.

1876 utgjorde barn i skolåldern 270, af hvilka 133 undervisades i folkskola och 102 i småskola.

Skollärare 1876:

A. Andersson i Andrarum.

N.Nilsson å bruket.

Vaccinatris och Barnmorska: Elsa Österling å Bruket.

Mer information om Andrarums socken finns på sidan Albo härad och socknar.

 

Brösarps socken:

Församlingen eger 1 fast folkskola med en ord lärare och 2 flyttande småskolor med 2 lärarinner samt ett skolhus med planteringsland.

Kommunens skolutgifter 1876 utgjorde 2784 kr, statsanslag 650 kr - summa 3434 kr, hvaraf utgingo till löner 1365 kr, till lokaler och inventarier 1609 kr, till material 10 kr, till öfriga behov 278 kr. Behållning 171 kr.

1876 utgjorde antalet barn i skolåldern 192, hvaraf hvilka 60 undervisades i folkskola och 132 i småskola.

Lånebibliotek bestående af ungefär 2000 band, eges af apotekare Halek. Afgiften för lån är 8 kr om året.

Mer information om Brösarps socken finns på sidan Albo härad och socknar.

 

Eljaröds socken:

Församlingen eger 1 fast folkskola med 1 ordinarie lärare, 1 fast och 1 flyttande småskola med 2 lärare samt 2 egna och 2 förhyrda skolhus. Kommunens skolutgifter 1876 utgjorde 1017 kr, stasanslaget 600 kr, summa 1647 kr, hvaraf utgingo till löner 1423 kr, till lokaler och inventarier 38 kr, till material 6 kr, till öfriga behov 145 kr, behållning 35 kr.

1876 utgjorde antalet barn i skolåldern 127, hvaraf hvilka 64 undervisades i folkskola, 39 i småskola, 6 utom distriktet och 13 i hemmet.

SkolLärare 1876:

L.Lagerstedt (Ordinarie)

Vaccinatör: L. Lagerstedt.

Vaccinatris och barnmorska: Hanna Nilsdotter.

Mer information om Eljaröds socken finns på sidan Häradet och socknar.

 

 

Fågeltofta socken:

Församlingen eger 2 fasta folkskolor med 2 ord lärare och 1 icke ord lärare, 2 fasta småskolor 1 lärare samt 1 lärarinna. 2 egna och 2 förhyrda skolhus. Kommunens skolutgifter 1876 utgjorde 1753 kr, statsanslag 1363 kr, summa 3116 kr, hvaraf utgingo till löner 2612 kr, till lokaler och inventarier 567 kr, till material 26 ke, till öfriga behof 70kr.

1876 utgjorde barn i skolåldern 176, hvaraf hvilka 106 undervisades i folkskola och 67 i småskola.

Mer information om Fågeltofta socken finns på sidan Albo härad och socknar.

 

Hvitaby socken:

Församlingen eger 2 fasta folkskolor med 2 ord lärare och 2 fasta småskolor med 2 lärare samt 4 skolhus och 2 för undervisning ordinarie planteringsland. Kommunens skolutgifter 1876 utgjorde 1539 kr, statsanslaget 918 kr, summa 2457 kr, hvaraf utgingo till löner 1734 kr, till skollokaler och inventarier 278 kr, till material 110 kr, till öfriga behof 289 kr, behållning 46 kr.

1876 utgjorde antalet barn i skolåldern 247 af hvilka 151 undervisades i folkskola och 96 i småskola.

Sockenbiblioteket bildades år 1876 genom frivilliga bidrag och innehöll omkring 50 band.

Lärare 1876:

Hvitaby skola Per Olsson

Grevlunda skola I. Lundgren

Vitemölla skola: N. Persson.

Axlahulta skola: Anders Persson.

Vaccinatör: f.d. Skolläraren J. Rosengren i Greflunda.

Mer information om Hvitaby socken på sidan härad och socknar.

 

Raflunda socken:

Församlingen eger 1 fast folkskola med 1 ordinarie lärare och en fast mindre skola (Knäbäck) med en lärare samt ett eget skolhus samt ett förhyrt skolhus. Kommunens skolutgifter 1876 utgjorde 831 kr, statsanslaget 500 kr andra bidrag 101 kr, summa 1432 kr hvaraf utgjorde till löner 1,110 kr, till lokaler och inventarier 59 kr, till material 8 kr, till öfriga behov 255 kr. 1876 utgjorde antalet barn i skolåldern 100, hvilka 71 undervisades i folkskola och 21 i småskola. (8 i hemmet?)

Sockenbibliotek bildades 1876 genom enskilda bidrag och innehöll 50 - 60 band.

Skollärare: E.J. Julin i Raflunda, O. Lundqvist i Knäbäck.

Vaccinatör. E.J. Julin.

Barnmorska: Elna Andersdotter.

Mer information om Raflunda socken finns på sidan häradet och socknar.

 

Rörums socken:

Församlingen eger 2 fasta folkskolor med 2 ord lärare samt ett eget och ett förhyrt skolhus.

Kommunens skolutgifter 1876 utgjorde 1127 kr, statsanslag 800 kr, summa 1927 kr, hvaraf utgingo till löner 1639 kr, till lokaler och inventarier 11 kr, till öfriga behof 242 kr, behållning 43 kr.

1876 utgjorde antalet barn i skolåldern 98, hvilka undervisades i folkskola.

Sockenbiblioteket omfattar hittills utkomna årgångar af Läsning för folket.

Skollärare: Per Jönsson i Rörum och Nils Nilsson i Vik.

Vaccinatris och Barnmorska: Ingar Persson i Rörum.

Mer information om Rörums socken finns på sidan häradet och socknar.

 

S:t Olofs socken:

Församlingen eger 1 fast folkskola med en ord lärare, 2 fasta mindre skolor med 1 lärare och 1 lärarinna samt 3 skolhus och 1 planteringsland.

Kommunens skolutgifter 1876 utgjorde 1830 kr, stsanslaget 640 kr, andra inkomster 273 kr, s:a 2743 kr, hvaraf utgingo till löner 1347 kr, lokaler och inventarier 64 kr, till material 45 kr, till öfriga behof 96 kr. Skolkassans behållning 1,190 kr.

1876 utgjorde barn i skolåldern 303, af hvilka 68 undervisades i folkskola, 141 i mindre skola och 68 i hemmet. 23 erhöllo under året afgångsbetyg.

Sockenbiblioteket är grundat år 1867 och eger omkring 100 band.

Mer information om S:t Olofs socken finns på sidan Albo härad och socknar.

 

Hämtat från statistik och direkt avskrivet med stavning och matematiska fakta. Hälsningar ner till mitt kära Albo och tack för allt jobb ni lägger ner. En Alboit i Göinge. John.

S. Mellby socken. (Hämtat ur boken Bygd i förvandling).

Socknen är uppkallad efter kyrkbyn Mellby med den numera rivna 1100-talskyrkan som var helgad åt S:t Nicolaus. Jämlikt Kgl Maj:ts brev av den 17 april 1885 skall socknen fr o m ingången av 1886 officiellt kallas Södra Mellby, till skillnad från (norra) Mellby socken.

Skolan:

Skolväsendet var vid 1800-talets början mycket dåligt utvecklat på landsbygden. Som lärare tjänstgjorde oftast indelta soldater som lärt sig läs- och skrivkonsten vid befälsskolan. Undervisningen var i de flesta fall ambulerande, i andra fall var skolan inrymd i sockenstugan - fattighuset. Dock var alla barn, pigor och drängar enligt kyrkolagen skyldiga att lära sig läsa.

I byarna Mellby och Svinaberga omtalas dylika skolor i slutet av 1700-talet.

Vid kyrkostämma i Mellby kyrka 10 augusti 1834 beslöts att inrätta en fast skola för hela socknen i Mellby kyrkby.

Småskolor:

I januari 1906 beslöt kyrkostämman att bygga tre nya småskolor i församlingen, en i vardera Mellby, Svinaberga och Bästekille, samt att anställa småskollärarinnor.

 

Den nya skolan S Mellby - Svinaberga

Skolfrågorna inom Mellby församling hade varit segslitna och väckta förslag rönte mycket motstånd. De befintliga folk- och småskolelokalerna i såväl Mellby som i Svinaberga motsvarade inte nutidens lrav, utan man stod inför nödvändigheten att företa ganska vittgående reparationer och utvidgningar eller en ny byggnad.

Folkskoleinspektörens förslag var att de båda skolorna skulle låta uppföra en ny gemensam skolbyggnad mitt emellan de båda byarna.

Tomt inköptes av Emfrid Brink på ungefär ett tunnlands storlek, till ett pris av 70 öre kvm.

Den 8 juli 1936 avsynades den nybyggda folkskolan i Mellby och arbetet vitsordades vara i detalj förstklassigt utfört.

Enligt skolrådets beslut togs skolan i bruk den 16 november 1936.

 

Fortsättningsskolor

Vid kyrkostämma i maj 1916 väcktes förslag om inrättande av fortsättningsskolor inom distriktet. Enligt förslag skulle det inrättas en fortsättningsskola i varje rote. För Mellbys del kom det att dröja en tid. I september 1922 meddelas att före årets slut skulle reglemente och läroplan för fortsättningsskolan vara upprättad och behandlad av kyrkostämman. Undervisningen skulle senast vara igång 1925.

Skolminnen från Annchristin Hurtig. S. Mellby skola. Gussaröds skola. (Tyvärr nedbrunnen).

Folkskolans kassabok från 1919, ifylld av Hanna Persson 1923.

1) Skolan av Sten Andersson, ur boken om Kivik åren 1866 - 1908. 2) Skolan i Rörum och Vik, hämtad ur boken om Rörum och Vik. 3) Knäbäcks skola ur En bok om Ravlunda socken.

1) Ett 80-års minne: John Persson skrev ner ett litet kåseri 2014 om sin skolstart 1934, som han i dagarna har mailat över. John bosatt i Hässleholm, följer sin hembygdsförening via vår hemsida aktivt.

2) Skolminnen av Anita Ring Nilsson, Gussaröd.