Välkommen till

HEMBYGDSFÖRENINGENS HISTORIA

ALBO HÄRADS HEMBYGDSFÖRENING 1934 - 2017

En sammanställning av en förenings historia snart 83 år efter dess födelse är näst intill omöjligt, men nödvändigt. Föreningen har en mängd dokumentation väl arkiverat, men vi vill förmedla en lång rad viktiga beslut och händelser som inte får glömmas bort.

Överst på sidan kommer händelser i nutid redovisas och längre ner redovisas händelser från 1934 och framåt till 2016.

2017:

Konstituerande protokoll daterat 2017-04-27.

Verksamhetsberättelse 2016, samt protokoll (3 delar), från årsmötet 2017.

2017-03-25:

 

Noteringar från styrelsens protokoll daterat 2017-03-07.

 

Vid kommande årsmöte den 6 april kommer Hans-Ingvar Hansson och Kenneth Olsson på egen begäran lämna sina uppdrag i styrelsen. Kenneth har dock erbjudit sig att under en tid fortsätta vara föreningens Webredaktör, vilket styrelsen accepterade med tacksamhet.

Diskussioner om det sedan några år utdelade medlemsbladet skulle fortsätta även hösten 2017 resulterade inte i något beslut utan återkommer på kommande styrelsemöte.

Programpunkterna på kommande årsmöte beslutades.

En manifestation gällande folkskolan 175 år kommer att genomföras i Ravlunda skola den 8 - 15 juli.

En skänkt halvfärdig ryamatta har färdigställts av Henny Johansson. Mattan skall på något sätt säljas för att för-stärka föreningens ekonomi.

Året 2017 inleder med en intervju av Clas Johnsson.

2017:

Förteckning föreningens förtroendevalda 2017 - 2018.

 

Ordinarie styrelseledamöter:

Ordförande: Clas Johnsson, Vitemölla Kivik.

Vice ordförande: Ej utsedd tills vidare.

Sekreterare: Åke Hansson, Ravlunda Kivik.

Kassör: Carina Almedahl, Frörum Skåne Tranås.

Leif Gulldén S:t Olof.

Hans Nilsson, Bonaröd Brösarp.

Tore Jönsson, Agusa Degeberga.

Ingvar Petersén S:t Olof.

Eva Gustavsson, Bondrum Skåne Tranås.

Annchristin Hurtig, Mellby Kivik.

Nils-Ove Nilsson, Kivik.

Gunilla Arvidsson Mellby, Kivik.

 

Suppleanter - ersättare:

Henny Johansson Brösarp. Tina Tånnander, Illstorp Brösarp. Mats Persson, Ullstorp Tomelilla, Britt-Marie Persson, Torrasteröd Brösarp. Anita Ring - Nilsson, Gussaröd Brösarp.

 

Revisorer:

Ingemar Arvidsson, Ravlunda Kivik och Siv Björk S:t Olof.

Suppleanter revisorer:

Sigvard Bengtsson och Tage Håkansson.

 

Valberedning: Göran Nilsson sammankallande, Ing-Britt Bengtsson och Stig Andersson.

Suppleanter valberedningen: Eva Lindgren.

 

Ansvarig medlemsförteckning: Henny Johansson.

 

Val av arbetsutskott: Clas Johnsson, Åke Hansson, Carina Almedahl och Gunilla Arvidsson.

Föreningens verksamhetsberättelse 2015. Underhållsbehov 2016-2018. Reviderade stadgar april 2015.

HISTORISK DOKUMENTATION:

Dendrologisk undersökning av Bondrumsgården dokumenterades i rapport 2008. Avsikten med denna är följande:

1) I vilken turordning har de nuvarande byggnaderna uppförts?

2) Är manesed en rest av den gård som brann 1767?

3) Hur väl överensstämmer de vetenskapliga dateringarna med de arkivstudier som tidigare utförts?

4) Kan man få bättre resultat genom tvärvetenskapligt samarbete vid dendrokronologisk provtagning?

Resultatet av undersökningen finner ni här nedan till vänster om ni klickar i övre högra hörnet.

PROJEKT LERTEKNIK:

Ett projekt rörande Hantverkskunskap Skånsk Byggnation med lera på landet har genomförts på Bondrumsgården. Dokumentation redovisades under 2008.

Projektet omfattade lerklining, lerputs, ler/kalk ock kalk/ler - bruk/puts.

Resultatet kan ni läsa nedan till höger när ni klickar i övre högra

Föreningens valda ordföranden genom tiderna:

Föreningens förste ordförande var:

Gunnar Aspelin 1934-1937.

Nils Boström 1937-1960.

Alf Sjölin 1960-1966.

Erik Wikland 1966-1979.

Arvid Andersson 1979-1999.

Ingrid Liljedahl 1999-2009.

Kenneth Olsson 2009-2014.

Clas Johnsson 2014-

Föreningens valda sekreterare genom tiderna:

Ola Carlberg 1934-1938.

Ernst Rosqvist 1938-1955.

Otto Nilsson 1955-1959.

Emil Persson 1960-1971.

Gunnar Carlberg 1971-1982.

Nils-Ove Nilsson 1982-1983.

Berit Ekberg 1983-1987.

Per-Åke Karlsson 1987-1994.

Karin Bringert 1994-2003.

Gunnar Persson 2003-2009.

Clas Johnsson 2009-2013.

Åke Hansson 2013-

31 juli, 1934 bildades Albo Härads Hembygdsförening.

 

Till föreningens förste ordförande valdes docent Gunnar Aspelin, Kivik.

 

31 juli, 1934 utsågs sockenombud till häradets samtliga socknar.

Till föreningens förste sekreterare utsågs folkskollärare Ola Carlberg, Sillaröd.

 

23 augusti 1934, beslöts att föreningen skulle försöka förvärva Bondrumsgården.

 

21 juli 1935, beslöts att taga i befattning med resataurering av sankt Olofs källa.

 

28 juli 1936, Greve Sparre förklarade att han var villig att utan vederlag skänka gården åt hembygdsföreningen, men för tomten som erfordtas, kommer han taga betalt enl. för orten gällande pris.

 

12 augusti 1936, beslöts föreslå mötet, att föreningen skulle ingå som medlem i Skånes Hembygdsförbund.

 

25 juli 1937, utsågs kyrkoherde Nils Boström till ordförande efter Gunnar Aspelin som nu utsetts till professor och därmed av egen vilja avsade sig ordförandeskapet.

 

2 augusti 1938, beslöts att kyrkoherde Nils Boströms dikt "Albo mitt Albo" skall vara föreningens speciella hembygdssång.

 

21 augusti 1938, valdes folkskollärare Ernst Rosqvist, Månslunda till sekreterare efter Ola Carlberg, som avböjt återval.

 

15 september 1939, erbjuder byalaget i Illstorp genom åldermannen Karl Nilsson att till hembygdsföreningen skänka en av byalaget tillhörig lintorka på allmänningsmark å Illstorp nr.4.

 

8 oktober 1939, beslöt årsmötet att med tacksamhet emottaga lintorkan i Illstorp som gåva.

 

17 december 1945, diskuterades förslag om att övertaga Agusastugan efter framlidna hemmansägaren Anna Mårtensson.

 

13 februari 1946, beslutade föreningen godkänna köpet av Agusastugan å 1000 kronor och lösöre för 200 kronor.

 

28 maj 1947, bildades lokalavdelningen Andrarums hembygdsring.

 

30 juni 1948, förmyndarna för grevarna Erik och axel Sparre ä Kronovall har meddelat att de önskar såsom gåva till hembygdsföreningen överföra den gårdstomt, varå Bondrumsgården är belägen.

 

16 februari 1949, överlämnade förmyndarna för grevarna Erik och Axel Sparre till hembygdsföreningen gåvobrev, lantmäteri och avstyckningshandlingar för det tomtområde varpå Bondrumsgården är belägen.

 

Samma dag meddelas att köpekontrakt med kvarnägaren Nils Mårtensson i Södra Mellby om förvärv av kvarn, inventarier, tomtområde och ett större uthus tecknats den 20 januari 1949, mot en köpesumma av 1500 kronor.

 

Vid samma möte meddelades att arvingarna efter kvarnägaren Albert Andersson i Sankt Olof utfäst sig att respektera sin avlidne broders vilja att till hembygdsföreningen som gåva överlämna kvarnbyggnad och inventarier jämte erforderligt tomotområde.

 

28 november 1949, slöts avtal mellan förmyndarförvaltningen av Christinehofs fideikomiss och hembygdsföreningen, som innebar att hembygdsföreningen övertar dispositionsrätten av Hallamölla vattenkvarn.

 

4 april 1952, fastställande av vapen för Gärds och Albo, samt Villands härader av Kungl. Maj:t.

 

5 juli 1955, utsågs folkskollärare Otto Nilsson till sekreterare efter Ernst Rosqvist, som avböjt återval.

 

9 augusti 1959, överlämnade Gunnar Persson, Gärds hembygdsförening bondetågets fana från 1914, med Albo Härads vapen till Albo Härads Hembygdsförening.

 

20 maj 1960, valdes lantarbetare Emil Persson till sekreterare efter folkskollärare Otto Nilsson, som avböjt återval.

 

21 augusti 1960, valdes kyrkoherde Alf Sjölin Andrarum till ny ordförande efter Nils Boström, som avsagt sig återval.

 

18 december 1963, blir Agusastugan och Bondrumsgården byggnadsminnesförklarade.

 

28 augusti 1966, valdes kapten Erik Wikland till ordförande efter Alf Sjölin, som avböjt återval.

 

18 maj 1971, valdes folkskollärare till ny sekreterare efter framlidne Emil Persson, Skogsdala.

 

13 januari 1973, beslutades att inte sälja Bondrumsgården till Skansen i Stockholm.

Samma datum nybildades hembygdsringen i Bondrum. (Bondrumsringen).

 

12 augusti 1979, valdes lanrbrukaren Arvid Andersson till ny ordförande efter Erik Wikland, som av hälsoskäl avböjt återval.

 

22 juni 1982, avböjde Gunnar Carlberg återval som sekreterare. (Carlberg hade varit sekreterare under 12 år).

 

5 juli 1982 valdes Nils-Ove Nilsson till sekreterare i föreningen.

 

12 september 1983, valdes Berit Ekberg Rörum till ny sekreterare efter Nils-Ove Nilsson som avböjt återval.

 

30 juni 1987, valdes Per-Åke Karlsson till sekreterare efter Berit Ekberg, som avsagt sig återval.

 

2 februari 1989, godkände styrelsen enhälligt att avtal tecknades mellan Domänverket och hembygdsföreningen gällande arrende av Glimmebodagården.

 

18 januari 1990, utsågs arbetsgrupp för Glimmebodagården. (Glimmebodagruppen)

 

6 maj 1993, blev Glimmebodagården byggnadsminnesförklarad.

 

19 maj 1994, valdes Karin Bringert till sekreterare efter Per-Åke Karlsson, som avböjt återval.

 

4 maj 1999, valdes Ingrid Liljedahl till ordförande efter Arvid Andersson, som avböjt återval.

 

24 oktober 2002, bildades Hallamöllagruppen.

 

27 maj 2003, valdes Gunnar Persson till sekreterare efter Karin Bringert, som avböjt återval.

 

23 april 2009, valdes Kenneth Olsson Kivik till ny ordförande efter Ingrid Liliedahl, som avsagt sig återval.

 

18 maj 2009, valdes Clas Johnsson Kivik till ny sekreterare efter Gunnar Persson, som avbett återval.

 

28 januari 2010, beslutade styrelsen att föreningens hemsida skulle utvecklas i egen regi.

 

 

2012: Från året 2012 har föreningen valt något mer omfattande redovisning per år.

 

Vallabacken Grevlunda Vitaby: Rekonstruktion i form av en artikel, bilder och en digitalt animerad film.

 

Handduksutställning: På initiativ av hembygdsföreningen och Östra Skånes Hemslöjdsförening anordnades en omfattande handduksutställning i konsthallen, Brösarp.

 

Styrelsebeslut: Styrelsen beslutade fastställa tre grundläggande faktorer för föreningens arbetssätt. Ansvar -Engagemang, Samverkan och Långsiktighet.

 

Byggnadsteknik: Föreningens engagemang i lerteknik fortsatte under 2012 med en seminariedag på Bondrumsgården.

 

Markradarundersökning genomfördes av lergolven på Agusastugan. Bondrumsgården och Glimmebodagårde. Avsikten med denna form av undersökning var att undvika förstörelse av eventuellt nedgrävda saker vid kommande underhållsbehov.

 

Stipendium: Föreningen tilldelades ett stipendium å 7500 kronor som stöd för markradarprojektet, som också hade uppmärksammats av Riksantikvarieämbetet inför kulturarvsdagen den 9 september.

 

Medlemsvård: Styrelsen beslutade med början våren 2013, komplettera aktivitetsprogrammet med ett medlemsblad.

 

2013:

 

Styrelseledamöter: Kenneth Olsson ordf, Clas Johnsson vice ordf och kassör, Åke Hansson sekr, Leif Gulldén, Hans-Ingvar Hansson, Ingvar Petersén, Eva Nilsson, Tore Jönsson, Sven-Olle Svensson, Eva Gustavsson och Hans Nilsson.

 

Ersättare: Henny Johansson, Nils-Ove Nilsson, Annchristin Hurtig, Tina Tånnander, Mats Persson, Eva Olsson.

 

Styrelsen beslutade den 28/11 att återlämna brydestuan i Illstorp.

 

Byrning: Föreningens ambitioner att arbeta både i dåtid och nutid resulterade i ett test på Bondrumsgården som innebar att del av vägg och en gavel täcktes med uppspikad halm, som kallas byrning. Testet uppmärksammades både av tidningar och sydnytt.

 

Samtidsdokumentation blev under 2013 uppmärksammat på många olika sätt. Vikten av att flytta fram positionerna underströks.

 

Programutbud: det digra programutbudet under året fanns bland annat besök på Munkklostret den 18 juni, linberedning och brydegille på Glimmebodagården,

 

Bondrumsgården: En tråkig händelse bland alla andra positiva var att de sjuka almarna vid Bondrumsgården måste fällas.

 

KÖPET AV GLIMMEBODAGÅRDEN:

Efter flera års diskussioner mellan Sveaskogs förvaltnings AB och Albo Härads Hembygdsförening kom en överenskommelse och köpeavtal till stånd den 19 respektive 21 februari 2013.

Detta köpeavtal innebär att den byggnadsminnesförklarade gården är tryggad av Albo Härads Hembygdsförening även för kommande generationers intresse.

 

2014:

 

Ordförande: Kenneth Olsson. (Från och med årsmötet den 10 april är Clas Johnsson ordförande).

Clas Johnsson vice ordförande och dessutom kassör. (Här ersatte Kenneth Olsson Clas Johnsson som vice ordförande vid konstituineringen efter årsmötet).

Övriga styrelseledamöter är: Åke Hansson sekreterare, Annchristin Hurtig vice sekreterare, Leif Gulldén, Hans-Ingvar Hansson, Ingvar Petersén, Tore Jönsson, Sven-Olle Svensson, Eva Gustavsson och Hans Nilsson.

 

Registeransvarig är Henny Johansson.

 

Arbetsutskottet består av Clas Johnsson, Åke Hansson och Kenneth Olsson.

 

Ersättare: Henny Johansson, Tina Tånnander, Mats Persson, Britt-Marie Persson (vice kassör), Sven Persson och Anita Ring Nilsson.

 

Årsmötet: Vid årsmötet den 10 april 2014 avgick Kenneth Olsson som ordförande på egen begäran. Efter 5 aktiva år är det ett lämpligt tillfälle att släppa in nya krafter i föreningen framförde Kenneth i sitt tacktal.

 

Albo Härads Hembygdsförening firade 80 år som förening, vilket präglade hela årets olika sammankomster. Ett enkelt 80-årsjubileum gick av stapeln den 10 augusti med 105 personar (medlemmar) närvarande i Andrarums kyrka och församlingshem. Greve Carl Piper höll högtidstalet, Margareta Boström överlämnade en bronsmedalj som hennes far Nils Boström fått 1941, för ett förtjänstfullt arbete inom hembygdsrörelsen. Sven Jensén ordförande i Skånes Hembygdsförbund höll tal till föreningen och Albo folkdanslag dansade till musik av Albo spelmän.

Ett tack framfördes till Hans Krondahl som lämnat en gåva med filmer att arkiveras och till Inez Krondahl som överlämnat dikter och berättelser skrivna av Astrid Krondahl.

 

Donation:Under året fick hembygdsföreningen emottaga en donation på 100 tusen kronor av anonym givare. Styrelsen framför sitt varma tack.

 

Program - aktiviteter: Klappestenen i Krubbemölla har använts vid mattskurning enligt gamla traditioner. Linfrösådd på gammalt sätt gjordes på Glimmebodagården. Textilmässa genomfördes i Ravlunda skola.

 

Uppmärksamhet: Föreningen har under året uppmärksammats vid flera tillfällen av ortens tidning och även av Sydnytt.

 

Ansökan: Ansökan om byggnadsminnesförklaring av Skvaltkvarnen i Sillaröd har inlämnats till Länsstyrelsen.

2015:

Året där Simrishamns kommun avslog föreningens ansökan om kulturbidrag. Föreningen levde inte upp till de krav kommunen ställer för att lämna bidrag.

 

Vid årsmötet den 23 april beslöts att § 4 och 6 i stadgarna skulle tas bort, vilket innebar att de sedan 1934 viktiga sockenombuden p.g.a ny kommunikationsteknik m.m. inte längre väljs.

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften fr.o.m. 2017 skall vara 150 kronor.

FÖRTJÄNSTTECKEN och DIPLOM.

Skånes hembygdsförbund beslutade år 2002 att utge förtjänsttecken avsett för dem som gjort särskilda insatser inom skånsk hembygdsrörelse. Medlemsföreningarna ansöker om att få dela ut förtjänsttecken rill en person som uppfyllt dessa krav, som bl. a innebär ett engagemang under c:a 10 år. Albo Härads Hembygdsförening har denna utdelning i samband med föreningens årsmöte.

 

År 2003: Arvid Andersson, S:a Mellby Kivik.

År 2004: Börje R. Johansson, Brösarp.

År 2005: Tore Jönsson, Agusa Degeberga.

År 2006: Eva och Johan Lindgren, Glimmeboda, Brösarp.

År 2007: Arne Andersson, Tomelilla.

År 2009: Henry Karlsson, Brösarp.

År 2010: Ingrid Liliedahl, S:t Olof.

Karin och Erik Johansson, Vitaby.

År 2011: Alv Persson, Ludaröd Eljaröd.

Jan Johansson, S:t Olof.

Agnes Leo Eriksson, Bästekille

År 2012: Anders Gummesson, Brösarp.

Reinhold Johnsson, Brösarp.

År 2014: Henny Johansson, Brösarp.

Gunnar Persson, Ravlunda.

 

 

 

 

Albo-sången av Nils Boström.

Albo, mitt Albo, min hyllning jag bringar

Hembygd, på minnen och fägring så rik:

Forntidens gravar och domareringar:

Höjder och dälder från Haväng till Vik.

Borta vid havet Stenshuvud sig höjer.

Kusten i sandgula bukter sig böjer:

Mitt Albo, min hembygd du är.

Mitt Albo, min hembygd så kär.