VÄLKOMMEN

till ALBO HÄRADS HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

"Vård av hembygdsminnen - vilja att värna dess framtid"


Hembygdsföreningens aktuella hemsida finns under adress: nya.hembygd.se/albo-harad 


VÅRD AV BYGGNADSMINNEN - VILJA ATT VÄRNA DESS FRAMTID.

Sidan börjar med föreningens värdegrunder och fortsätter med en hel del historik från 1934 och fram i nutid.

AGUSASTUGAN . Där tiden står stilla är, en vinkelbyggd korsvirkesgård från första halvan av 1800-talet.

Agusastugan med trädgård förvärvades 1946 av Albo Härads Hembygdsförening.

Agusastugan byggnadsminnesförklarades den 18 december 1963.

BONDRUMSGÅRDEN är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne. 

År 1936 skänkte greveparet Germaine och Eskil Sparre gården till Albo Härads Hembygdsförening.

Den siste arrendatorn Ola Månsson bodde kvar i undantagshuset fram till sin död 1958 och fungerade som ciceron. Bondrumsgården byggnadsminnes-förklarades den 18 december 1963.

GLIMMEBODAGÅRDEN  

De äldsta delarna av boningslängan är från slutet av 1700-talet. Glimmebodas historia kan föras tillbaka till Axel Rosencrantz förvärv av ett stycke skog 1624. Den siste ägaren Anna nilsson, avled den 4 mars 1960, 92 år gammal.Domänverket förvärvade gården och Skånes Hembygdsförbund fick uppdraget att förvalta gården. Gården köptes 2013 av Albo Härads Hembygdsförening. Gården byggnads-minnesförklarades den 6 maj 1993.

SILLARÖDS SKVALTKVARN

En mycket ålderdomlig konstruktion och en av de få bevarade i Skåne. Skvalt- eller fotkvarnen är en enkel vattenkvarn, som kan karaktiseras som en vattendriven handkvarn.

År 1970 överlät Hjalmar Gustafsson kvarnen till Albo Härads Hembygdsförening.

Skvaltkvarnen byggnadsminnesförklarades den

7 september 2016.

SANKT OLOFS MÖLLA

Möllan byggdes år 1857 av Måns Maryd och var i drift fram till 1943. Möllan restaurerades 2009 och är helt funktionsduglig.

Arvingarna till den siste brukaren Albert Andersson, överlämnade möllan till Albo Härads Hembygdsförening, som då var i ett bedrövligt skick.

SÖDRA MELLBY MÖLLA

En holländare byggd 1859. Hättan vrids runt. Vingarna vrids mot nordväst, när möllan inte är i drift. På så sätt undviks västliga vindar som kan få möllan att skena.

Möllan inköptes 1948 av Albo Härads Hembygds-förening. Under sommaren i år 2017 slog åskan ner i en av vingarna, varför dessa är nerplockade för reparation.

AKTUELLT är den sidan där vi i koncentrerad form hänvisar till aktuella bilder eller händelser. Ni skall kunna klicka er direkt till hänvisad sida från sidan AKTUELLT.

ALBO HÄRAD med SOCKNAR:

Begrepp som försvinner. Vi har därför dokumenterat historien för kommande generationer. Här finns kanske något du söker från just din by eller socken.

ALBO FOLKDANSLAG.

Viktiga kulturbärare i Albo Härad.

MÖTESPLATSER:

Sidans uppgift är att informera och följa upp föreningens aktivitets-program.

 

NATURBILDER:

Vi följer häradets naturskiftningar med kameran.

Alla bidrag välkomna.

BRYDESTUAN i ÅKARP

Åkarps brydestua lär vara uppförd under 1700-talet. Denna stua, som ligger en bit från byn på grund av brandfara, användes till att torka linet, vilket skedde i innersta delem "Kylnan".


HALLAMÖLLA VATTENKVARN

Kvarnen är belägen vid Skånes högsta vatten-

fall i Verkeån. Kvarnen hotades i slutet på 1940-talet av rivning. Genom överenskommelse med Högestads godsförvaltning den 28 november 1949 erhöll Albo Härads Hembygdsförening dispositionsrätten till Hallamölla vattenkvarn. Invigningen av Hallamölla vattenkvarn firades på Albo Härads dag den 13 augusti 1950.

KRUBBEMÖLLA VATTENKVARN

Krubbemölla vattenkvarn ligger vid Mölleån, som rinner genom Vitaby. Möllan omnämndes redan på 1400-talet. Samma dag som invigningen skedde av Hallamölla framfördes önskemål från Vitabybor om att försöka få Krubbemölla vattenkvarn bevarad. Efter förhandlingar med Chrisyinehofs fideikomissför-valtning, som ägde kvarnen, gavs tillstånd till detta. Vitaby hembygdsring startade ett omfattande arbete med att restaurera den lilla medfarna kvarnen.

TEXTIL 3:

Fortsatt redovisning av textilskatter och givare.

SAMTIDSDOKUMENTATION 1

På sidan samlar vi dokument från

A - B.

SAMTIDSDOKUMENTATION 4

På sidan samlas dokumentation från L -M- N- O.

SAMTIDSDOKUMENTATION 2.

På sidan dokumenteras bokstäverna C - D - E - F - G.

SAMTIDSDOKUMENTATION 5

På sidan samlas allt mellan P - Ö.

       Välkommen som medlem.              

         Inbetala 150 kronor på bankgiro                    

         500-4114 eller plusgiro 570033-1.                     

         Ange tydligt namn och adress.

Hembygdsföreningen samarbetar

i de flesta aktiviteterna med

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN.

TEXTIL 1:

Sidan är en inledning av en om-fattande dokumentation på 3 sidor över föreningens textilskatter och textilkommitténs arbete.


TEXTIL 2:

Redovisning av textilkommitténs förtroendevalda och en omfattande dokumentation över föreningens textilskatter och givare.

TEXTIL  4:

Textilskatter.


NOSTALGI 1:

Sidan om jordbruket i dåtid kompletterad med nutid.

NOSTALGI 2:

En sida som börjar med TV-historia och fortsätter med näringarna frukt o fiske.

SAMTIDSDOKUMENTATION 3

På sidan samlar vi dokumentation från H - I -J- K

SAMTIDSDOKUMENTATION 6

Värdefulla återblickar som innehåller dokumentation om Hans Krondahl. Ally Svensson och Eva o Johan Lindgren. Dessutom hela medlemsbladet från våren 2015.

FÖRTROENDEVALDA 2018 - 2019:


Ordinarie styrelseledamöter:

Clas Johnsson, Vitemölla Kivik. Ordförande.

Gunilla Arvidsson S. Mellby Kivik. Vice ordförande.

Åke Hansson, Ravlunda Kivik. Sekreterare.

Carina Almedal, Frörum Skåne Tranås. Kassör.

Leif Gulldén S:t Olof, Hans Nilsson Bonaröd Brösarp, Tore Jönsson Agusa Degeberga, Ingvar Petersén S:t Olof, Eva Gustavsson Bondrum Skåne Tranås, Annchristin Hurtig Mellby Kivik och  Nils-Ove Nilsson Kivik.


Suppleanter-ersättare:

Tina Tånnander Illstorp Brösarp, Mats Persson Ullstorp Tomelilla, Britt-Marie Persson Torrasteröd, Anita Ring Nilsson Gussaröd Brösarp och Lena Hallin, Bertilstorp Brösarp.


Revisorer: Ingemar Arvidsson Ravlunda Kivik och Siv Björk S:t Olof.

Suppleanter revisorer: Sigvard Bengtsson och Tage Håkansson.


Valberedning: Göran Nilsson sammankallande, Ing-Britt Bengtsson och Stig Andersson.

Suppleant: Eva Lindgren.


Hembygdsföreningens ordförande Clas Johnsson har telefon 0414-73010 alt, 0708-472836, eller skicka e-post till klas.johnsson@osterlen.tv