till ALBO HÄRADS HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA 

"Vård av hembygdsminnen - vilja att värna dess framtid"

Antalet besök under 2016 blev 56795.

Antalet besök i år t.o.m. 16/1 är 3158 st.

FÖRENINGENS ÄGDA eller FÖRVALTADE KULTUROBJEKT i ALBO HÄRAD.

AGUSASTUGAN är en vinkelbyggd korsvirkesgård från första halvan av 1800-talet.

BONDRUMSGÅRDEN är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne.

GLIMMEBODAGÅRDEN

De äldsta delarna av boningslängan är från slutet av 1700-talet.

FÖRENINGENS HISTORIA: ALBO FOLKDANSLAG: Föreningen aktiviteter

Här finns föreningens historia och En viktig kulturbärare i Albo Härad. genomförs till stor del i

händelser eller beslut dokumenterade samverkan med

från bildandet 1934.

HANS KRONDAHL: ALBO HÄRAD med SOCKNAR: MÖTESPLATSER:

Föreningens hedersmedlem. Sveriges Begrepp som kommer att försvinna. Innehåller framförallt referat från

förste textilprofessor i textil är bördig Vi har därför dokumenterat historien årets programblad.

från häradet och betyder mycket för för kommande generationer.

oss alla. Här finns samtliga 9 socknar redovisade.

HALLAMÖLLA VATTENKVARN: KRUBBEMÖLLA VATTENKVARN: SILLARÖDS SKVALTKVARN:

Kvarnen är belägen vid Skånes Kvarnen ligger vid Mölleån, som En mycket ålderdomlig konstruktion

högsta vattenfall i Verkeån. Riklig rinner genom Vitaby. Möllan om- och en av de få bevarade i Skåne.

mängd bruksverktyg och fin natur. nämndes redan på 1400-talet. Byggnadsminnesförklarades 2016.

LITE NOSTALGI:

En sida vars uppgift är att samla

upp gamla foton att tänka tillbaka

till.

SAMTIDSDOKUMENTATION 1: SAMTIDSDOKUMENTATION 2: SAMTIDSDOKUMENTATION 3

Dokumentation i form av berättelser. Dokumentation i form av berättelser, Dokumentation som framförallt är

artiklar, delvis med bilder. baserat på bilder med referat.

 

NATURBILDER: Välkommen som medlem. VÄRDEFULLA ÅTERBLICKAR

Vi följer häradets naturskiftningar Inbetala 150 kronor på bankgiro Från 2011 och framåt i tiden.

med kameran. Alla bidrag välkomna. 500-4114 eller plusgiro 570033-1.

Ange tydligt namn och adress.

TEXTIL 1: TEXTIL 2: TEXTIL 3:

Sidan är en inledning av en omfattande Redovisning av textilkommitténs Fortsatt redovisning av textilskatter

dokumentation på 3 sidor över förtroendevalda och en omfattande och givare.

föreningens textilskatter och textil- dokumentation över föreningens

kommitténs arbete. textilskatter och givare.

SANKT OLOFS MÖLLA SÖDRA MELLBY MÖLLA ÅKARPS BRYDESTUA.

byggdes år 1857 och var i drift fram En "holländare" byggd 1849. Brydestuan ligger mellan S. Mellby

till 1943. Möllan restaurerades 2009 Möllan användes fram till 1948. och S:t Olof. Stuan är uppförd under

och är helt funktionsduglig. Är helt funktionsduglig. 1700-talet.

Sammanfattning av vår hemsida.

Föreningens ambition är att på ett enkelt sätt informera om allt som händer inom föreningen. Föreningens gårdar, möllor och stugor är alla unika på det sättet att de ligger kvar på den plats där de en gång uppfördes och där de fungerat på olika sätt i samhället. Albo Härads Hembygdsförening är en helt ídéell förening med begränsade ekonomiska resurser, men med stark vilja att vårda våra hembygdsminnen och vilja att värna dess framtid.

 

Hembygdsföreningens ordförande Clas Johnsson har telefon 0414-73010 alt, 0708-472836, eller skicka e-post till clas.johnsson@osterlen.tv

 

Ansvarig redaktör och utgivare är Kenneth Olsson med telefon 0414-21041 alt, 0706-297500, eller via e-post kvasa@osterlen.tv